FUSA SPOR ÜRÜNLERİ, TEKSTİL, İMALAT, İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. (FUSA) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

İş bu aydınlatma metni ile; Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5. Maddesi kapsamında hukuki sebebi belirtilen kanuni istisnalar kapsamında işlenecek ve muhafaza edilecektir. Söz konusu kanun kapsamında FUSA SPOR ÜRÜNLERİ, TEKSTİL, İMALAT, İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. (Bundan böyle kısaca “FUSA” olarak anılacaktır.) “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Kişisel verileriniz, doğruluğu ve en güncel hali korunmak suretiyle, FUSA tarafından belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olup, tüm bu hususlarda tarafınız bilgilendirilmektedir.

FUSA tarafından toplanarak işlenebilecek kişisel veri kategorileri:

Kimlik Verisi

Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi gibi kimlik belgelerinde yer alan bilgiler

İletişim Verisi

E-posta, iş telefon numarası, ev telefon numarası, cep telefonu, ev adresi, iş adresi

Aile ve Yakını Verisi

Çocuk sayısı, bakmakla yükümlü kişi bilgileri, acil durumda ulaşılacak yakınlarının bilgileri (adı, soyadı, telefon numarası, cep telefonu numarası, adresi), aile bireylerinin (eş, anne, baba ve çocuklar) adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yer, uyruk, seri no, aile sıra no, cilt no, kayıt no, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe/köy/mahalle, verildiği yer, veriliş sebebi, veriliş tarihi, mensup olunan din bilgisi, kan grubu bilgisi, imza, veren makam

Özlük Verisi

Unvan, firma adı, bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, ulaşım ve seyahat bilgileri

Hukuki İşlem Verisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve FUSA’nın politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz, denetim ve teftiş verileri

Müşteri İşlem Verisi

Fatura ve Gelirler Birimlerindeki dekontlarındaki bilgiler

İşlem Güvenliği Verisi

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, oturum açma kimliği, şifresi ve diğer güvenlik kodları

Finans Verisi

Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, banka hesabı verileri, fatura bilgileri, finansal belge ve verileri

Mesleki Deneyim Verisi

Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri

Pazarlama Verisi

Anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Verisi

Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, felsefi inancına ilişkin bilgiler, mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler, diğer inançlarına ilişkin bilgiler

Sağlık Bilgileri Verisi

Engellilik durumuna ait bilgiler, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri, ayakkabı no, beden no

Özel Nitelikli Kişisel Verisi

Sağlık, biyometrik, cezai verileri

FUSA ile Kendi İsteğinizle Paylaşmaya Karar Verdiğiniz Herhangi Bir Diğer Veri

Kendi insiyatifiniz ile paylaştığınız kişisel veriler, sosyal medya, online platformlar ya da diğer mecralar üzerinden bize ilettiğiniz geri bildirim, görüşler, talep ve şikayetler, değerlendirmeler, yorumlar ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz, yüklenmiş dosyalar, ilgi alanları, sizinle iş ilişkisi kurmadan önce ayrıntılı inceleme sürecimiz için verilen bilgiler

Otomatik Olarak Toplanan Elektronik Veri

Web sitemizi ya da uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, haber bültenlerimize ulaştığınızda, diğer elektronik kanallardan bizimle etkileşimde bulunduğunuzda, bize doğrudan ilettiğiniz bilgilere ek olarak bilgisayarınız, cep telefonunuz veya diğer erişim cihazınız tarafından bize gönderilen elektronik verileri de toplayabiliriz (örnek cihaz donanım modeli, IP adresi, işletim sistemi sürümü ve ayarları, dijital kanalımızı veya ürünümüzü kullanma saat ve süreniz, tıkladığınız linkler, verileri vb.)

Müşteri/Tedarikçi Verileri

Hizmetlerimiz çerçevesinde birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde müşteri, tedarikçi bünyesinde yer alan çalışan, imza yetkilisi gibi veri sahipleri hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler İşlenebilir. FUSA; kişisel verilerinizi; web sayfası ziyaretinizden, iş başvurusu formu veya özgeçmişinizden, tarafınızla yapılan görüşmelerden, referansınızdan, hukuki mercilerden veya üçüncü kişilerden, hizmetlerimizi aldığınızda veya kullandığınızda, bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda, haber bültenlerinden, bizimle web sitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon vasıtasıyla şikayet ya da geri bildirim yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde, FUSA’ya iş/staj başvurusu yaptığınızda, yürüttüğümüz iş süreçlerinde sizinle iletişime geçtiğimizde olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla, müşterilerimize özel elektronik uygulamalar vasıtasıyla, iş etkinliklerimize, mevzuattan yükümlülüklerimizden kaynaklanan belgelerin doldurulması veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunduğunuz durumlar ile fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Yukarıda sayılmış olunan kişisel verileriniz KVKK 5/2-f maddesi kapsamında kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına bağlı şekilde ve/veya FUSA’nın meşru menfaatleri doğrultusunda toplamakta ve işlenmektedir. Bunun yanında mevzuatın gerekli haller dışında, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler gibi özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

KVKK 5. Maddesinde belirtilen şartlar uyarınca;

 • Kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenemez.
 • Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri islemenin zorunlu olması.
 • g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İlgili maddeler gereğince, açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5. Maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 
 • Çalışan Kişi İşlemleri; FUSA çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, performans değerlendirmesi, yan haklar ve menfaatleri, sağlık ile erişim yetkisi, ücretlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi; Sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamındaki iş ve işlemlerinin yürütülmesi, talep / şikâyetlerin takibi,
 • Tedarikçi/İş Ortaklarımızla Sözleşme Sürecinin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması; Sunulan ve alınan hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile iş ve işlemlerinin yürütülmesi, FUSA tarafından sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi, mal/hizmet tedariki, faturalandırma, sözleşme kurulması ve ifa edilmesi, sözleşme sonrası hukuki işlem güvenliğinin sağlanması, çalışanın sevkiyatının sağlanması, lojistik süreçlerin yönetilmesi, yeni teknoloji ve uygulamaların değerlendirilmesi ile FUSA ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, operasyonların yönetilmesi (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), hizmet/ürün/proje kalite süreçleri ve operasyonları neticesinde iş süreçlerinin organize edilmesi, FUSA içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, finans operasyonları, mali işlerin yönetilmesi, mal ve hizmet tedariki, web sitesi uygulamalarımıza kayıt sürecinin yönetilmesi,
 • Doğrudan Tanıtım Yürütülmesi; E-posta ve telefon ile hizmetlerimize ilişkin tanıtım ve pazarlama bildirimleri yapmak, sosyal medya, online platformlar veya başka mecralar üzerinden yaptığınız görüş, şikayet ve yorumların değerlendirilmesi, dönüş yapılması, FUSA yenilikleri ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmek, tanıtım yapmak, kampanya çalışmalarının yürütülmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak pazar analizi, reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İletişim ve destek (talebiniz üzerine); Hizmetlerimizle ilgili bilgi alma taleplerinin yanıtlanması, iletişim kanallarımız aracılığıyla gelen taleplere ilişkin destek sağlanması, kayıtlarımızın ve veri tabanımızın güncellenmesi,
 • Yasal Yükümlülüklere Uyum; 5651 sayılı Kanun ve sair mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yönetmelikler başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, T.C. Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlar nezdindeki süreçlerin yürütülmesi, faaliyetlerden kaynaklı kayıt tutma ve bilgilendirme yükümlülükleri, uyum ve denetim, resmi mercilerin denetim ve teftişleri, yasal haklarımızın ve davalarımızı takibi ve sonuçlandırılması, uyum kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilik ve zorunluluklar kapsamında,
 • FUSA Ticari Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası; Bütçelendirme, FUSA’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; tarafından yürütülen iletişim, satın alma,
 • Raporlama ve Denetim; FUSA faaliyetlerinin, iç denetim, dış denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hak ve Menfaatlerin Korunması; FUSA aleyhine açılan dava, soruşturma vb. hukuki hak taleplerine karşı savunma
Ayrıca kişisel verilerinizi; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
 
 • Yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ile paylaşabiliyoruz.
 • FUSA’nın denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz.
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;
 
 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.
FUSA yönetimi, işin yürütülmesi, politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
 
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar ulaşım, konaklama için seyahat acentası ile paylaşabiliyoruz.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, hizmetimizin gerçekleştirilebilmesi için çalıştığımız ASAL Grup Şirketlerine, firmalara ve müşterilere aktarıyoruz.
 • İş ve faaliyet süreçlerinin yürütülmesi amacıyla gönderileri çalıştığımız kargo firmalarına aktarıyoruz.
Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, ürün taleplerini gerçekleştirmek için üretici firma ve temsilcileri, yurt dışı ürün tedarik etmede, size özel ürünleri sunabilmede yurtdışı kaynaklı web tabanlı uygulama firmalarına, yurt dışı seyahatlerinde, seyahat organizasyonunun sağlanması ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt içi ve/veya yurt dışındaki organizasyon firmaları ile paylaşabilmekteyiz. Kişisel verileriniz, vize işlemleri gibi işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için ülkelerin Büyükelçilik/Konsoloslukları ile mevzuata uygun güvenlik tedbirlerini almış olmaları koşuluyla paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşe alım süreçleri boyunca hakkınızda toplanan ve işlenen tüm kişisel veriler, ilgili işlem veya faaliyet kapsamındaki saklama sürelerine tabi olarak saklanacaktır. Saklama süreleri ilgili Aydınlatma Metinlerinde yer almaktadır. Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecek ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir. Buna ek olarak FUSA ile diğer taraflar arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere (mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca) kişisel verileriniz saklanabilecektir. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz FUSA tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel veri işleyip işlenmediğini öğrenme,
 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme gibi yukarıda da sayıldığı üzere, birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır. Bu hakların kullanımı sırasında söz konusu verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan kişi (Veri Sorumlusu) FUSA SPOR ÜRÜNLERİ, TEKSTİL, İMALAT, İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. (FUSA)’dir. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tur.mizuno.com adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Forumu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız, Veri Sorumlusu tarafından incelenip, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, FUSA’nın KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin FUSA tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde FUSA’nın hizmet ve işleyişinden tam olarak faydalanamayabilir. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluk ise veri sahibinin olacaktır. FUSA bu nedenle oluşacak veri sahibinin her türlü zarar veya ziyanından dolayı hiçbir sorumluluk üstelenmeyecektir.