İLGİLİ KİŞİ BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

FUSA olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. FUSA, Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, FUSA tüzel kişiliğine başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
  • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz
  • Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Yapılması Gereken
Veri sahibinin işyerine gelerek şahsen başvuru yapılması (Veri Sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur) Ahlatlıbel Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:88 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter yoluyla tebligat başvuru yapılması Ahlatlıbel Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:88 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
E-posta yöntemiyle başvuru yapılması Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan eposta adresinizi kullanmak suretiyle yazılı olarak iletilmesi E-Posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK Madde 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK Madde 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin FUSA tüzel kişiliğine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK Madde 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Veri Sorumlusu: Ahlatlıbel Mah. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:88 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Faks: +90 312 284 55 52
E-mail: kvkk@tr.mizuno.com
Web: tur.nizuno.com

Bilgi Edinme Başvuru Formu

Ad:  
Soyad:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
E-posta:  
Adres:  
Şirketimiz ile olan iş ilişkiniz (Müşteri, müşteri yetkilisi, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı/yetkilisi, hissedar vb.)  
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:  
Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):  
Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin:  □ Adresime gönderilmesini istiyorum.
 □ E-posta gönderilmesini istiyorum.
 □ Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak (nüfus cüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Bunun yanında yapılan işin mahiyeti uyarınca gerektiği haller haricinde, lütfen kişisel veri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişisel veri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi siliniz veya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. İşin mahiyeti uyarınca gerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi: __/__/202_
İmza: